HANDELSBETINGELSER

Salgs- & Leveringsbetingelser for Danmark excl. Færøerne og Grønland

1. ANVENDELSE

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne,

2. RÅDGIVNING & TILBUD

2.1 CNV Smed & Montage ApS rådgiver kun køber indenfor eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder.

2.2 Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, køber har forelagt os.

2.3 Hvor intet andet er anført er tilbud gældende i 14 dage fra afgivelsesdato, med forbehold for mellemsalg.

2.4 Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder CNV Smed & Montage ApS sig ret til at hæve eller ændre tilbuddet.

2.5 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i CNV Smed & Montage ApS’ tilbud. CNV Smed & Montage ApS påtager sig intet ansvar for sådanne.

3. BESTILLING

3.1 Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før CNV Smed & Montage ApS har givet accept i form af ordrebekræftelse.

3.2 Stemmer CNV Smed & Montage ApS’ ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

3.3 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i CNV Smed & Montage ApS’ ordrebekræftelse. CNV Smed & Montage ApS påtager sig intet ansvar for sådanne.

4. PRISER

4.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser eksklusiv moms, afgifter og montering. CNV Smed & Montage ApS forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer. valutakurser, diskonto, samt ved begivenheder, der er omfattet af pkt. 10,

5. LEVERINGSTID

5.1 Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra del tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden,

5.2 Såfremt levering ikke har fundet sted 90 dage efter datoen for levering, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til CNV Smed & Montage ApS, at hæve aftalen for den del af leverancen, der ikke, som forudsat i aftalen har kunnet tages i brug.

5.3 Undlader køber at modtage leveringsfærdigt leverance eller dele heraf på den aftalte dag, er køber, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted. Endvidere kan CNV Smed & Montage ApS hæve aftalen og af køber kræve erstatning for skade, som ved købers forsømmelse er påført CNV Smed & Montage ApS.

5.4 Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 10 nævnte begivenhed eller købers handling eller udeladelse. forlænges leveringstiden tilsvarende,

6. LEVERINGSBETINGELSER

6.1 CNV Smed & Montage ApS leverer ufranko såfremt ikke andet er aftalt.

7. BETALINGSBETINGELSER

7.1 Betaling skal ske i henhold til den enhver tid gældende betalingsbetingelse.

7.2 CNV Smed & Montage ApS er berettiget til at kræve forudbetaling på en procentdel af det samlede ordrebeløb ved speciale bestillinger og/eller større bestillinger. Procentsatsen vil blive oplyst af kundeservice før handlen i forbindelse med tilbudsgivningen. Bemærk, at der ved specialbestillinger ikke er nogen returret, medmindre dette er aftalt skriftligt. Ved annullering inden evt. produktion fratrækkes evt. omkostninger CNV Smed & Montage ApS måtte have haft i forbindelse med bestillingen, mens det resterende beløb tilbagebetales.

7.3 Ved ordre under DKK 5.000,- netto forbeholder CNV Smed & Montage ApS sig ret til at pålægge et ekspeditionsgebyr på DKK 475,-.

7.4 CNV Smed & Montage ApS forbeholder sig ret til før levering at indhente oplysninger for kreditmaks vurdering samt at kræve garanti for betaling.

7.5 CNV Smed & Montage ApS forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil betaling er sket. Opfylder køber ikke sin betalingsbetingelse, har CNV Smed & Montage ApS ret til at tage varen tilbage uden tilbagebetaling til kunden skal ske.

7.6 Det følger af pkt. 6, at alle omkostninger i forbindelse med transport af serviceydelser og serviceprodukter, såsom fragt, forsikring etc. skal betales af køber. Foretager CNV Smed & Montage ApS et udlæg herfor, vil beløbet blive debiteret på fakturaen.

7.7 Erlægger køber ikke betaling i rette tid er CNV Smed & Montage ApS berettiget til fra forfaldsdato at beregne sig morarente iht. rentelovens bestemmelser.

7.8 Såfremt køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb, er CNV Smed & Montage ApS berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. CNV Smed & Montage ApS er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer.

8. GARANTI OG MANGLER

8.1 For alle produkter fremstillet af CNV Smed & Montage ApS garanterer CNV Smed & Montage ApS for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage, i 3 måneder regnet fra idriftsættelse. Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produktet er korrekt monteret og anvendt i overensstemmelse CNV Smed & Montage ApS monteringsvejledning og almindelig anerkendt praksis.

8.2 For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverance [eks. elektrisk tilbehør, automatik m.v.], yder CNV Smed & Montage ApS samme garanti, som CNV Smed & Montage ApS’ leverandør.

8.3 Såfremt der i garantitiden påvises fejl i materiale eller udførelse i nogen del af vort produkt, foretager CNV Smed & Montage ApS gratis og hurtigst muligt på eget værksted og indenfor normal arbejdstid, reparationen og fornyelser i fornødent omfang. Fragt til og fra CNV Smed & Montage ApS samt montage er ikke inkluderet.

8.4 Hvis reklamerede varer erstattes af nye, fremsendes disse mod ny faktura. De reklamerede varer skal returneres til CNV Smed & Montage ApS senest 14 dage fra reklamation for kreditering.

8.5 CNV Smed & Montage ApS forbeholder sig ret til ikke at modtage produkter til reparation, der er forurenet med giftige- eller andre miljøskadelige medier.

8.6 Køber må uden ophold efter modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte.

8.7 Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat uden ophold efter varens modtagelse.

8.8 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori CNV Smed & Montage ApS’ produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende overfor CNV Smed & Montage ApS.

8.9 CNV Smed & Montage ApS er ikke ansvarlig for driftstab. tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

9. RETURNERING

Varer leveret af CNV Smed & Montage ApS kan returneres under følgende omstændigheder:

– Varen, skal være ubeskadiget

– Returnering skal ske senest 1 måned fra fakturadato

– Alle tilhørende løsdele skal vedlægges

– Varen er ikke en skaffevare

– Der skal være indgået aftale med ordremodtager om returnering

– Der skal med returvaren vedlægges kopi af følgeseddel / faktura.

– Ved returnering krediteres varens salgspris -20 %,

10. PRODUKT ANSVAR

10.1 CNV Smed & Montage ApS skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som CNV Smed & Montage ApS ikke er ansvarlig for overfor køber.

10.2 CNV Smed & Montage ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i købers besiddelse. CNV Smed & Montage ApS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

10.3 CNV Smed & Montage ApS er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

11. ANSVARSFRIHED

11.1 CNV Smed & Montage ApS er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umulig for CNV Smed & Montage ApS på grund af krig, strejke, lockout, lockdown, politiske forhold eller anden force majeure, som CNV Smed & Montage ApS ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandør. CNV Smed & Montage ApS påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar overfor køber.

12. TEGNINGER OG BESKRIVELSER

12.1 Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer billedmateriale og prislister er omtrentlige og kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt henvises dem.

12.2 De af pkt. 12.1 omfattede oplysninger er altid afgivet med forbehold for trykfejl og konstruktionsændringer.

12.3 Med mindre andet er anført er prisoplysninger altid angivet i vejledende enhedspriser excl. moms.

12.4 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver CNV Smed & Montage ApS’ ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Ejendomsretten vedrørende tegninger og beskrivelser der er nødvendige for at sætte køber i stand til al opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen overgår til køber. Dog kan CNV Smed & Montage ApS forlange, at de forbliver fortrolige.

13. AFGØRELSER AF UOVERENSSTEMMELSER – VOLDGIFT

13.1 Uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt disses fortolkning skal afgøres ved voldgift og efter danske retsregler, herunder sædvane og handelskutymer.

CNV Smed & Montage ApS
Ourøgade 30, 2tv
2100 København Ø

Kontakt:
kontakt@cnv-smeden.dk
Tlf: 49 49 49 19
Www.cnv-smeden.dk

Oktober 2020 Rev. 2